KienDT

Talk is cheap. Show me the code.

The Ethernaut writeups: 12 - Privacy

Update 2022 Feb: Bài viết đã được update để phù hợp với ethernaut & solidity version mới.

12. Privacy

Nhiệm vụ: unlock contract là xong.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.6.0;

contract Privacy {

 bool public locked = true;
 uint256 public ID = block.timestamp;
 uint8 private flattening = 10;
 uint8 private denomination = 255;
 uint16 private awkwardness = uint16(now);
 bytes32[3] private data;

 constructor(bytes32[3] memory _data) public {
  data = _data;
 }

 function unlock(bytes16 _key) public {
  require(_key == bytes16(data[2]));
  locked = false;
 }

 /*
  A bunch of super advanced solidity algorithms...

   ,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`
   .,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,
   *.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^     ,---/V\
   `*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.  ~|__(o.o)
   ^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*'^`*.,*' UU UU
 */
}

Phân tích

Để giải quyết được bài toán này các bạn phải hiểu được cách mà storage hoạt động trong solidity. Về cơ bản thì phần này khá là dài và rắc rối, nên mình sẽ chỉ nói những phần cơ bản nhất để ta có thể làm được bài này, các bạn có thể đọc kỹ thêm tại đây

 • Các biến sẽ được gộp lại thành từng slot có độ dài 32 bytes (256 bits), tức 64 ký tự hexa
 • Các biến sẽ lần lượt được đưa vào slot, nếu không vừa thì sẽ được đưa sang slot mới
 • Static array luôn sinh một slot mới, và cũng đưa các phần tử lần lượt vào slot như trên.
 • constant sẽ không được lưu vào storage

Note: nếu bạn dùng biến có độ dài nhỏ hơn 32 bytes, có thể contract của bạn sẽ tốn nhiều gas hơn! Vì EVM trong ethereum xử lý theo từng block 32 bytes mỗi phép tính, nên nếu có nhiều thành phần nhỏ hơn 32 bytes thì EVM sẽ phải tốn thêm phép tính để giảm size từ 32 bytes về size mà bạn đã định nghĩa.

Nhìn qua các biến của contract:

bool public locked = true;
uint256 public constant ID = block.timestamp;
uint8 private flattening = 10;
uint8 private denomination = 255;
uint16 private awkwardness = uint16(now);
bytes32[3] private data;

như trên, ta sẽ có các slot như sau:

 • slot 0: locked, flattening, denomination, awkwardness
 • slot 1: data[0] (do mỗi thành phần của data đã là 32 bytes rồi)
 • slot 2: data[1]
 • slot 3: data[2]

vì thế data[2] sẽ có index là 3 trong storage của contract.

Solution

sử dụng hàm web3.eth.getStorageAt() để lấy ra data[2]

await web3.eth.getStorageAt(instance, 3);
> '0x637a643557a340c479666c021cd18ee92449d19ff85bd81414bd52b54422cda5';
 • do hàm unlock chỉ cần bytes16 thôi nên ta cắt đi một nửa độ dài đi và submit là xong (hoặc để cả cũng không sao)
// nhớ thay bằng đoạn string mà bạn lấy được bên trên
contract.unlock('0x637a643557a340c479666c021cd18ee9');
 • kiểm tra lại tình trạng khoá của contract:
await contract.unlocked();
> false;
 • submit && all done!

completed

Bình luận

 • Các bài liên quan đến storage của solidity luôn rất là rắc rối
 • Các bạn có thể tham khảo thêm cách solidity lưu biến tại đây
 • Các bạn cũng có thể tham khảo cách decode các tham số trong hàm trong solidity tại đây

Enjoy Coding!