KienDT

Talk is cheap. Show me the code.

Today i learned

20190618

It’s important to note that you should not rely solely on fake data in place of real data when testing. At some point in the testing process, possibly in a staging/pre-prod environment, you should test out all external communication so that you can be confident that the system works as expected. This is often achieved with some form of end-to-end tests.

20190129

Combo để test nodejs app:

Mocha framework test + Chai assertion library + sinon để mock dữ liệu.

20190110

sử dụng debug module thay cho console.log rất đơn giản, khai báo

debug = require('debug')('something');

tại nơi cần debug thì cột vào đó

debug(needLogVariable);

sau đó khi test thì thêm biến môi trường vào

DEBUG=something npm test

20190108

gặp lỗi ModuleNotFoundError: No module named '_gdbm'

lỗi này xảy ra khi thiếu thư viện _gdbm.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so tại python3.6, chỉ cần tạo symbolic link là được

chạy lệnh

dpkg -L python3-gdbm

được kết quả

/.
/usr
/usr/lib
/usr/lib/python3.5
/usr/lib/python3.5/lib-dynload
/usr/lib/python3.5/lib-dynload/_gdbm.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/python3-gdbm
/usr/share/doc/python3-gdbm/copyright
/usr/share/doc/python3-gdbm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-gdbm/README.Debian

tạo symbolic link, câu lệnh ln -s source destination giống y như cp

sudo ln -s /usr/lib/python3.5/lib-dynload/_gdbm.cpython-35m-x86_64-linux-gnu.so /usr/lib/python3.6/lib-dynload/_gdbm.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so

2018

  • Khi tạo channel trong fabric, nên nhớ chọn đúng version của images, crypto-config, cryptogentx, không thì có thể xảy ra lỗi liên quan đến endorsement hay permission.

  • trong Hyperledger Fabric, mỗi channel sẽ có một ledger duy nhất. Mỗi peer sẽ maintain một bản copy của ledger này cho mỗi channel mà nó là memmber.

  • sinh private key từ một chuỗi string & sinh ra một địa chỉ mới

var utils = require('ethereumjs-util')

const toAddr = name => {
  const privateKey = utils.sha256(name)
  const address = utils.bufferToHex(utils.privateToAddress(privateKey))